Chức năng nhiệm vụ

CHỨC NĂNG & NHIỆM VỤ CỦA SỞ QHKT

CHỨC NĂNG & NHIỆM VỤ CỦA SỞ QHKT

Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh được thành lập trên cơ sở tổ chức lại Văn phòng Kiến trúc sư trưởng TP.HCM theo quyết định số 168/2002/QĐ-TTg ngày 27/11/2002 của Thủ tướng Chính phủ, tổ chức và hoạt động theo quy chế được ban hành kèm Quyết định số 138/2005/QĐ-UBND ngày 03/08/2005 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh

Tên giao dịch bằng tiếng Anh là: HOCHIMINH CITY DEPARTMENT OF PLANNING AND ARCHITECTURE.
Viết tắt là: D.P.A
Trụ Sở làm việc: 168 Pasteur, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM
ĐT: 028.38232917
Fax: 028.38232918
Email: sqhkt@tphcm.gov.vn
Website: http://qhkt.hochiminhcity.gov.vn

CHỨC NĂNG

Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh là cơ quan chuyên môn có chức năng tham mưu giúp Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện quản lý Nhà nước về quy hoạch xây dựng và kiến trúc đô thị trên địa bàn thành phố (quy hoạch xây dựng đô thị và nông thôn, kiến trúc đô thị, kiến trúc cảnh quan…) theo quy hoạch tổng thể thành phố đã được Nhà nước phê duyệt ; chịu sự chỉ đạo và quản lý trực tiếp của Ủy ban nhân dân thành phố, đồng thời chịu sự chỉ đạo và hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Xây dựng ; chịu sự kiểm tra giám sát của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

NHIỆM VỤ

Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố có các nhiệm vụ sau:

Chịu trách nhiệm trước UBND Thành phố về quản lý quy hoạch xây dựng và kiến trúc đô thị; tham mưu cho UBND Thành phố ban hành các văn bản qui phạm pháp luật về quản lý qui hoạch xây dựng và kiến trúc đô thị.

Phối hợp với các Sở, ban, ngành Thành phố, Ủy ban nhân dân Quận-Huyện chủ trì việc xây dựng kế hoạch lập quy hoạch và tổ chức việc thẩm tra, trình duyệt quy hoạch chung, quy hoạch tổng thể chuyên ngành, quy hoạch chi tiết và hướng dẫn lập dự án đầu tư xây dựng về quy hoạch và kiến trúc đô thị ; được xét duyệt một số quy hoạch chi tiết xây dựng do Ủy ban nhân dân thành phố giao.

Giới thiệu về địa điểm xây dựng, cấp chứng chỉ quy hoạch và thỏa thuận quy hoạch-kiến trúc đối với công trình xây dựng.

Tổ chức việc nghiên cứu đề xuất định hướng về bảo tồn và phát triển kiến trúc đô thị, kiến trúc cảnh quan; đề ra các yêu cầu về bố cục không gian kiến trúc, các giải pháp kiến trúc, các qui chuẩn, qui định về kiến trúc cảnh quan ở Thành phố.

Tổ chức nghiên cứu, triển khai các đề tài khoa học và dự án hợp tác quốc tế về quy hoạch-kiến trúc đô thị; được tổ chức và tham gia các hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc ngành, lĩnh vực được phân công khi được UBND Thành phố cho phép hoặc ủy quyền.

Tổ chức thu thập và quản lý thông tin, tài liệu, dữ liệu qua điều tra cơ bản của Thành phố và vùng xung quanh có liên quan đến lĩnh vực quy hoạch xây dựng, kiến trúc đô thị. Phối hợp với các Sở, ban, ngành Thành phố và UBND các Quận-Huyện để tổ chức phổ biến công khai quy hoạch được duyệt; tuyên truyền, bồi dưỡng và huớng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về công tác quản lý quy hoạch-kiến trúc cho các đối tượng.

Tham gia cùng Sở Xây dựng, các Sở, ban, ngành Thành phố liên quan và UBND các Quận-Huyện trong công tác kiểm tra việc thực hiện quản lý quy hoạch xây dựng, kiến trúc.

Tổ chức tiếp dân và giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân và các tổ chức thuộc các nội dung liên quan trách nhiệm của Sở.

Là thành viên thường trực Hội đồng quy hoạch-kiến trúc Thành phố và tham gia xét duyệt các dự án đầu tư xây dựng theo qui định.

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ

Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố có Giám đốc và một số Phó Giám đốc. Các chức danh này do Chủ tịch UBND Thành phố bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm theo phân cấp quản lý cán bộ của Thành phố và theo các quy định hiện hành có liên quan của Nhà nước. Hiện nay, Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố có cơ cấu tổ chức bộ máy gồm các phòng chuyên môn, nghiệp vụ sau:

Giám đốc Sở - Ông Nguyễn Thanh Nhã:

- Chỉ đạo và quản lý, điều hành chung mọi hoạt động và công tác của Sở theo hướng phát triển bền vững và tham mưu có chất lượng cao hơn cho thành phố.

- Công tác quản lý quy hoạch – kiến trúc, quy hoạch xây dựng có liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố.

- Chỉ đạo công tác chuyên môn của Sở liên quan đến chức năng quản lý quy hoạch đô thị và nông thôn trên cơ sở tham mưu của các Phó Giám đốc theo từng lĩnh vực chuyên môn được phân công.

- Quản lý các hội nghề nghiệp được Thành phố giao (Hội Kiến trúc sư, Hội Quy hoạch phát triển đô thị Thành phố Hồ Chí Minh).

- Các công tác khác do Ủy ban nhân dân Thành phố và Bộ Xây dựng giao.

- Là chủ tài khoản thứ nhất của Sở.

- Phụ trách công tác cung cấp Ý kiến quy hoạch kiến trúc; Chứng chỉ quy hoạch; Giấy phép quy hoạch; Quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500; điều chỉnh cục bộ QHCT TL 1/2000 thuộc lĩnh vực/thể loại:

+ Các công trình – dự án đặc biệt, phức hợp, có ý nghĩa quan trọng tại Thành phố;

+ Các dự án quy hoạch phát triển đô thị có lập QH tỉ lệ 1/500, tỉ lệ 1/2000; các dự án phức hợp trong khu vực khu trung tâm thành phố.

+ Cho ý kiến chỉ đạo đối với các công việc do các Phó giám đốc được phân công phụ trách;

- Chỉ đạo thống nhất và kiểm tra công tác điều chỉnh đồ án quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết; công tác hoàn thiện hệ thống cơ sở pháp lý quản lý lĩnh vực quy hoạch – kiến trúc của Thành phố.

- Công tác phê duyệt đề cương tổng dự toán quy hoạch đô thị và quy định quản lý theo đồ án quy hoạch đô thị trong lĩnh vực phụ trách.

- Chỉ đạo và phân công đối với các nhiệm vụ, công tác cụ thể khác hoặc công tác mới phát sinh.

- Công tác triển khai thực hiện chương trình hành động của thành phố đối với các chương trình đột phá theo nghị quyết Đại hội đảng bộ thành phố lần thứ X.

- Công tác Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Thành phố theo Quyết định 24 của Thủ tướng Chính phủ; định hướng phát triển thành phố.

- Công tác về bảo tồn cảnh quan kiến trúc đô thị; quy hoạch không gian ngầm Thành phố.

- Công tác cải cách hành chánh.

- Tham gia các Ban chỉ đạo, Hội đồng, Tổ công tác của Thành phố, Bộ Xây dựng theo phân công của cấp có thẩm quyền; Chủ tịch Hội đồng Kiến trúc – Quy hoạch Thành phố.

- Công tác nội bộ: Bảo vệ chính trị nội bộ; Thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng; Chỉ đạo về Cải cách hành chính; Tổ chức – Cán bộ; Thanh tra; Kế hoạch; Thông tin - truyền thông; Chủ tịch các Hội đồng chuyên môn theo quy định.

- Quản lý và kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, tình hình nhân sự và chất lượng công tác của các đơn vị: Văn phòng Sở, Thanh tra Sở, Phòng Quy hoạch chung, Ban Quản lý dự án quy hoạch xây dựng.

- Phụ trách liên hệ với địa phương: Các ban quản lý: Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Khu đô thị mới Tây Bắc, Khu đô thị mới Nam TP, Khu chế xuất và công nghiệp, Khu Công nghệ cao.

Phó Giám đốc Sở - Ông Nguyễn Đình Hưng:

- Đảm bảo duy trì và phát triển tốt hoạt động nội bộ, đời sống, tinh thần cán bộ công chức, viên chức và người lao động.

- Trực tiếp phụ trách lĩnh vực quản lý quy hoạch hạ tầng kỹ thuật đô thị và nông thôn; quản lý quy hoạch ngành giao thông vận tải.

- Là chủ tài khoản thứ hai của Sở.

- Phụ trách công tác cung cấp Ý kiến quy hoạch kiến trúc; Chứng chỉ quy hoạch; Giấy phép quy hoạch; Quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500; điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết TL 1/2000 thuộc lĩnh vực/thể loại:

+ Các công trình - dự án hạ tầng kỹ thuật, môi trường đô thị;

+ Các công trình, dự án có chức năng liên quan đến lĩnh vực: điện lực, cấp thoát nước, xăng dầu, PCCC;

+ Các công trình - dự án về y tế, giáo dục (tính chất không tập trung và không nằm trong hệ thống mạng lưới quy hoạch ngành từ cấp Thành phố trở lên);

+ Các công trình nhà ở riêng lẻ và nhà ở riêng lẻ kết hợp thương mại - dịch vụ;

+ Các dự án nhà ở độc lập, đơn chức năng (không lập dự án QH 1/500) ngoài khu vực Khu Trung tâm (quận 1,2,3,4 và Bình Thạnh).

- Giải quyết về chuyên môn đối với các lĩnh vực về Nông, Lâm, Ngư nghiệp và Nông thôn mới; An ninh – Quốc phòng; Quy hoạch sử dụng đất.

- Giải quyết về chuyên môn đối với các dự án có tính chất PPP của Thành phố theo lĩnh vực được phân công.

- Công tác phê duyệt đề cương tổng dự toán quy hoạch đô thị và quy định quản lý theo đồ án quy hoạch đô thị lĩnh vực được phân công.

- Công tác giải quyết, tổ chức xử lý chính các đơn thư khiếu tố, khiếu nại gửi đến Sở và liên quan công tác của Sở theo lĩnh vực được phân công.

- Công tác củng cố và tăng cường pháp lý về quy hoạch và quản lý hạ tầng kỹ thuật.

- Công tác quy hoạch chung, quy hoạch phân khu cho các dự án hạ tầng kỹ thuật đô thị.

- Công tác về quy hoạch cốt nền xây dựng

- Công tác về quy hoạch có liên quan đến yếu tố môi trường.

- Tham gia các Ban chỉ đạo, Tổ công tác theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố và phân công của Giám đốc Sở.

- Phó Chủ tịch Hội đồng chuyên môn của Sở (lĩnh vực được phân công).

- Công tác nội bộ: Phụ trách, quản lý công tác quản trị, tài vụ; Phụ trách công tác Bình đẳng giới của Sở; Công tác cải cách hành chính theo lĩnh vực và nhiệm vụ được phân công.

- Quản lý và kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, tình hình nhân sự và chất lượng công tác của các đơn vị: Phòng Quản lý Hạ tầng kỹ thuật đô thị, Phòng Quản lý quy hoạch Khu vực 2.

- Phụ trách liên hệ với địa phương: Các quận: 9, Phú Nhuận, Gò Vấp, Thủ Đức, Tân Bình, Tân Phú; Các huyện: Củ Chi, Hóc Môn.

Phó Giám đốc Sở - Ông Nguyễn Thanh Toàn:

- Đảm bảo duy trì và nâng cao tính pháp lý, chất lượng về chuyên môn của sở.

- Trực tiếp phụ trách lĩnh vực quản lý quy hoạch phân khu đô thị và nông thôn tỉ lệ 1/2000 – 1/5000 (bao gồm cả quy hoạch giao thông); quản lý quy hoạch ngành.

- Phụ trách nguồn ngân sách dành cho công tác hoàn thiện cơ sở pháp lý trong lĩnh vực quy hoạch và kiến trúc.

- Phụ trách công tác cung cấp Ý kiến quy hoạch kiến trúc; Chứng chỉ quy hoạch; Giấy phép quy hoạch; Quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500; điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết TL 1/2000 thuộc lĩnh vực/thể loại:

+ Các công trình - dự án theo quy hoạch ngành có tính chất mạng lưới, tập trung và thuộc cấp tỉnh/thành phố (Ngành y tế, giáo dục, công nghiệp, thể dục thể thao…).

+ Các công trình - dự án có liên quan đến công nghiệp, sản xuất, kho tàng bến bãi; có liên quan đến các cơ quan Trung ương trên địa bàn.

+ Các dự án nhà ở độc lập (không lập dự án QH 1/500) tại khu vực các Khu chức năng có Ban quản lý của Thành phố.

+ Các dự án nhà ở độc lập có kết hợp chức năng khác (không lập dự án QH 1/500) ngoài khu vực Khu Trung tâm.

- Giải quyết về chuyên môn đối với: Cung cấp thông tin quy hoạch – kiến trúc phục vụ đấu giá đất, mời gọi, lựa chọn nhà đầu tư; thẩm định giá nhà - đất thuộc Nhà nước quản lý do Ban chỉ đạo 09 (Sở Tài chính) thực hiện; Cung cấp thông tin quy hoạch – kiến trúc do Tổ liên ngành (Sở Tài nguyên và Môi trường) thực hiện.

- Giải quyết về chuyên môn Quy hoạch phân khu đô thị và nông thôn tỉ lệ 1/2000 – 1/5000 (bao gồm cả quy hoạch giao thông trong phạm vi đồ án).

- Giải quyết về chuyên môn đối với các dự án có tính chất PPP của Thành phố theo lĩnh vực được phân công.

- Công tác phê duyệt đề cương tổng dự toán quy hoạch đô thị và quy định quản lý theo đồ án quy hoạch đô thị lĩnh vực được phân công

- Công tác giải quyết, tổ chức xử lý phối hợp các đơn thư khiếu tố, khiếu nại gửi đến Sở và liên quan công tác của Sở theo lĩnh vực được phân công.

- Chương trình chỉnh trang và phát triển đô thị.

- Công tác củng cố và tăng cường pháp lý về quy hoạch đô thị và nông thôn.

- Công tác quản lý thực hiện quy hoạch.

- Công tác tăng cường và nâng cao chất lượng đồ án quy hoạch.

- Tham gia các Ban chỉ đạo, Tổ công tác theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố và phân công của Giám đốc Sở.

- Phó Chủ tịch Hội đồng chuyên môn của Sở (lĩnh vực được phân công).

- Công tác nội bộ: Phụ trách, chỉ đạo công tác kiểm soát các quy trình chuyên môn, nghiệp vụ về quy hoạch – kiến trúc; Phụ trách, chỉ đạo đổi mới hoàn thiện quy trình, nội dung các cơ sở pháp lý quản lý về quy hoạch – kiến trúc tại Sở; Công tác cải cách hành chính theo lĩnh vực và nhiệm vụ được phân công.

- Quản lý và kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, tình hình nhân sự và chất lượng công tác của các đơn vị: Phòng Quản lý quy hoạch Khu vực 1, Phòng Quản lý thực hiện quy hoạch - Pháp chế. Phụ trách liên hệ với địa phương: Các quận: 5, 6, 7, 8, 10, 11, Bình Tân, Bình Chánh; Huyện Cần Giờ.

Phó Giám đốc Sở - Ông Hoàng Tùng:

- Phát huy tính chuyên môn cho hoạt động cơ quan trên nền tảng khoa học và công nghệ mới.

- Trực tiếp phụ trách lĩnh vực quản lý kiến trúc – cảnh quan, thiết kế đô thị; quản lý quy hoạch xây dựng không gian ngầm, quy hoạch liên quan đến hệ thống đường sắt đô thị.

- Phụ trách nguồn ngân sách dành cho nghiên cứu khoa học; ứng dụng và đổi mới công nghệ.

- Công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế của Sở.

- Phụ trách công tác ý kiến quy hoạch kiến trúc; Chứng chỉ quy hoạch; Giấy phép quy hoạch; QHCT TL 1/500; điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết TL 1/2000 thuộc lĩnh vực/thể loại:

+ Các công trình, dự án về tôn giáo;

+ Các thiết chế văn hóa, nghệ thuật, lịch sử và du lịch;

+ Các công trình, dự án thương mại - dịch vụ;

+ Các công trình, dự án nhà ở độc lập trong khu vực Khu Trung tâm.

- Giải quyết về chuyên môn đối với lĩnh vực thiết kế đô thị, Quy chế quản lý quy hoạch – kiến trúc, cảnh quan; quy hoạch các nút giao thông.

- Giải quyết về chuyên môn đối với các dự án có tính chất PPP của Thành phố theo lĩnh vực được phân công.

- Công tác phê duyệt đề cương tổng dự toán quy hoạch đô thị và quy định quản lý theo đồ án quy hoạch đô thị lĩnh vực được phân công.

- Công tác giải quyết, tổ chức xử lý phối hợp các đơn thư khiếu tố, khiếu nại gửi đến Sở và liên quan công tác của Sở theo lĩnh vực được phân công.

- Phụ trách triển khai, kiểm tra đôn đốc các công việc liên quan đến Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Thành phố theo Quyết định 24.

- Chỉ đạo điều hành công tác củng cố và tăng cường pháp lý về quản lý kiến trúc, cảnh quan.

- Triển khai quy hoạch không gian ngầm đô thị và giảm ùn tắc giao thông.

- Tham gia các Ban chỉ đạo, Tổ công tác theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố và phân công của Giám đốc Sở.

- Phó Chủ tịch Hội đồng chuyên môn của Sở (lĩnh vực được phân công).

- Tham gia công tác “Thành phố thông minh”.

- Công tác nội bộ: Phụ trách công tác nghiên cứu khoa học của Sở; Phụ trách, chỉ đạo công tác hành chính (lĩnh vực công nghệ thông tin, bản đồ và cơ sở dữ liệu) của Sở; Phụ trách các phong trào và công tác quản lý Thanh niên của Sở; Công tác cải cách hành chính theo lĩnh vực và nhiệm vụ được phân công.

- Quản lý và kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ tình hình nhân sự và chất lượng công tác của các đơn vị: Phòng Quản lý quy hoạch khu Trung tâm, Trung tâm Nghiên cứu Kiến trúc, Trung tâm Thông tin quy hoạch.

- Phụ trách liên hệ với địa phương: Các quận: 1, 2, 3, 4, 12, Bình Thạnh; Huyện Nhà Bè.

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

Sở Quy hoạch - Kiến trúc có 2 đơn vị trực thuộc bao gồm:

Trung tâm Nghiên cứu Kiến trúc

Trung tâm Thông tin Quy hoạch TP.HCM

Trung tâm Nghiên cứu Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh được giao các chức năng nhiệm vụ chính theo QĐ số 3235/QĐ-UBND.

I. GIỚI THIỆU CHUNG:

Tên giao dịch:     TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU KIẾN TRÚC

Địa chỉ: Lầu 5, phòng 5.2, số 168 Pasteur, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028. 38223690  - Fax: 028. 38241275

Email: ttnckt.sqhkt@tphcm.gov.vnttncktqh@yahoo.com;  ttncktqh@gmail.com

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:

1. Tham gia nghiên cứu, đề xuất nội dung, giải pháp tổ chức quản lý kiến trúc đô thị:

a/ Giúp Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc nghiên cứu, đề xuất tham mưu cho Ủy ban nhân dân Thành phố về nội dung, giải pháp quản lý công tác kiến trúc cảnh quan đô thị phù hợp với quy hoạch chung và quy hoạch chi tiết; thiết kế đô thị trên địa bàn Thành phố.

b/ Tham mưu cho Giám đốc Sở Quy hoạch – Kiến trúc xem xét quyết định tiêu chí quy hoạch các dự án đầu tư có tính chất, vị trí, quy mô đầu tư quan trọng về không gian kiến trúc và cảnh quan đô thị.

c/ Hỗ trợ các phòng, ban chuyên môn thuộc Sở Quy hoạch – Kiến trúc trong công tác thẩm định các đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, dự án đầu tư xây dựng, thiết kế cơ sở các công trình đầu tư trọng điểm của Thành phố.

d/ Là thành viên của Hội đồng (chuyên môn) Kiến trúc đô thị thành phố do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố hoặc Giám đốc Sở Quy hoạch – Kiến trúc quyết định.

2. Thực hiện nghiên cứu về quản lý kiến trúc đô thị:

a/ Nghiên cứu áp dụng các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng vào công tác quản lý kiến trúc đô thị; đề xuất hiệu chỉnh nội dung của quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng để phù hợp với thực tế phát triển và đô thị hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh, thông qua Giám đốc Sở Quy hoạch – Kiến trúc trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP xem xét quyết định.

b/ Nghiên cứu và ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ trong và ngoài nước vào công tác nghiên cứu và quản lý kiến trúc đô thị.

c/ Thực hiện các đề tài nghiên cứu về kiến trúc, về quản lý kiến trúc đô thị của Trung tâm và theo kế hoạch nghiên cứu khoa học hàng năm của Ủy ban nhân dân Thành phố.

d/ Thực hiện các đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị và thiết kế đô thị do Giám đốc Sở Quy hoạch – Kiến trúc phân bố trên cơ sở công tác kế hoạch từ ngân sách hàng năm.

3/ Về hoạt động dịch vụ:

a/ Tư vấn các hoạt động quy hoạch – kiến trúc như : Lập quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, nông thôn và các khu chức năng khác; lập báo cáo đầu tư, báo cáo kinh tế kỹ thuật và dự án đầu tư xây dựng; thiết kế công trình kiến trúc.

b/ Tư vấn dịch vụ cung cấp thông tin phục vụ các hoạt động khoa học, công nghệ và quản lý chuyên nghành cho các đối tượng có nhu cầu tư vấn từ nguồn tài liệu lưu trữ, cập nhật, sưu tầm, khai thác, nghiên cứu của Trung tâm trong phạm vi cho phép của luật pháp nhà nước và quy định của Sở Quy hoạch – Kiến trúc.

4/ Các hoạt động khác:

a/ Phối hợp tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên môn, hội thảo chuyên nghành về khoa học, công nghệ và quản lý kiến trúc đô thị.

b/ Tổ chức thi tuyển các đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị và thiết kế kiến trúc công trình.

c/ Hỗ trợ trung tâm Thông tin Quy hoạch xuất bản ấn phẩm định kỳ về nội dung chuyên ngành quy hoạch và kiến trúc đô thị.

d/ Hợp tác với các tổ chức, đơn vị, cá nhân trong và ngoài nước về các lĩnh vực trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của Trung tâm.

 

Trung tâm Thông tin Quy hoạch Thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Sở Quy hoạch - Kiến trúc, được thành lập theo Quyết định số 3226/QĐ-UBND ngày 14 tháng 07 năm 2006 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và tổ chức hoạt động theo Quyết định số 2989/QĐ-SQHKT ngày 17 tháng 10 năm 2006 của Sở Quy hoạch - Kiến trúc

I.GIỚI THIỆU CHUNG:

Tên giao dịch:                                    TRUNG TÂM THÔNG TIN QUY HOẠCH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Tên giao dịch bằng Tiếng Anh:             PLANNING INFORMATION CENTER OF HOCHIMINH CITY

Tên viết tắt là: PlanIC

Địa chỉ: Lầu 6, số 168 Pasteur, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028 22103334 - 028 22103335

Email: ttttqh.sqhkt@tphcm.gov.vn - Website: http://www.planic.org.vn 

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:

1. Trung tâm Thông tin Quy hoạch có chức năng giúp Giám đốc Sở Quy hoạch-Kiến trúc tham mưu cho Ủy ban nhân dân Thành phố về công tác tổ chức công bố quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt. Thực hiện công bố công khai rộng rãi quy hoạch xây dựng được duyệt theo sự phân công của Ủy ban nhân dân Thành phố và Giám đốc Sở Quy hoạch-Kiến trúc.

2. Tuyên truyền phổ biến pháp luật, chủ trương chính sách về quy hoạch xây dựng, các đồ án quy hoạch được phê duyệt.

3. Hướng dẫn, cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng, thiết kế đô thị, quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, quy định về kiến trúc cảnh quan và các quy định khác có liên quan.

4. Thực hiện các dịch vụ hành chính công trong lĩnh vực quy hoạch xây dựng đô thị theo sự phân công của Ủy ban nhân dân Thành phố.

5. Thực hiện các dịch vụ tư vấn về đầu tư, lập quy hoạch, thiết kế đô thị, thiết kế kiến trúc công trình.

6. Tổ chức ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ thông tin địa lý (GIS) vào công tác của Sở Quy hoạch - Kiến trúc và các quận – huyện.

7. Nghiên cứu khoa học về quy hoạch xây dựng và kiến trúc đô thị.

8. Tổ chức các lớp ngắn hạn, bồi dưỡng kiến thức về lĩnh vực chuyên môn và quản lý ngành cho đội ngũ cán bộ công chức làm công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch xây dựng của Thành phố.

9. Xây dựng hệ thống các văn bản để quản lý các mặt hoạt động của Trung tâm và thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Nhiệm vụ của Trung tâm thông tin Quy hoạch

1. Về thông tin lưu trữ:

a) Thực hiện thu thập, lưu trữ, tổng hợp, phân tích thông tin liên quan đến công tác quy hoạch xây dựng, đầu tư phát triển đô thị của Thành phố Hồ Chí Minh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Quy hoạch - Kiến trúc.

b) Thực hiện công bố công khai các đồ án quy hoạch xây dựng được duyệt bao gồm: quy hoạch chung xây dựng thành phố, quy hoạch chung xây dựng các quận huyện, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị và dự án xây dựng các công trình trọng điểm theo sự phân công của Ủy ban nhân dân Thành phố và Sở Quy hoạch-Kiến trúc.

c) Thực hiện cắm mốc quy hoạch xây dựng đối với các đồ án quy hoạch xây dựng được duyệt theo sự phân công của Ủy ban nhân dân Thành phố và Sở Quy hoạch-Kiến trúc.

d) Tổ chức triển lãm, trưng bày, giới thiệu về quy hoạch xây dựng, kiến trúc đô thị, đầu tư xây dựng và phát triển đô thị.

e) Phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí thực hiện các chương trình nghe, nhìn về quy hoạch xây dựng và kiến trúc đô thị.

f) Hướng dẫn, cung cấp các văn bản liên quan tới các quy định về quy hoạch xây dựng, thiết kế đô thị, quy hoạch hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, quản lý quy hoạch xây dựng, kiến trúc đô thị.

2. Về ứng dụng công nghệ thông tin và bản đồ:

a) Tổ chức ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ thông tin địa lý (GIS) vào việc thực hiện các nhiệm vụ của Sở Quy hoạch - Kiến trúc gồm: Quản lý và vận hành Trang Web; tham gia quản lý và triển khai các dự án về công nghệ thông tin, ứng dụng GIS, mua sắm các thiết bị phần cứng của Sở Quy hoạch-Kiến trúc và Trung tâm Thông tin quy hoạch.

b) Thực hiện dịch vu tư vấn và tổ chức ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ thông tin địa lý (GIS) cho các quận – huyện và các tổ chức, cá nhân có yêu cầu.

c) Thực hiện dịch vụ tư vấn lập dự án, thiết kế, đào tạo chuyển giao công nghệ thông tin, công nghệ hệ thống thông tin địa lý (GIS) ứng dụng cho công tác quy hoạch và quản lý đô thị.

d) Thực hiện các dịch vụ về số hóa, biên tập, in ấn bản đồ quy hoạch, bản vẽ quy hoạch.

3. Về hoạt động dịch vụ:

a) Thực hiện tư vấn về thông tin quy hoạch: cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng và đầu tư xây dựng phát triển đô thị theo yêu cầu.

b) Thực hiện tư vấn lập dự án và thiết kế quy hoạch đô thị, gồm: Tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình; tư vấn thiết kế quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị và các dự án đầu tư xây dựng; thiết kế hệ thống hạ tầng kỹ thuật các khu đô thị và công nghiệp.

c) Thực hiện tư vấn thiết kế kiến trúc, thiết kế kỹ thuật các công trình dân dụng và công nghiệp.

d) Giới thiệu địa điểm các dự án đầu tư, đặc biệt là các dự án, công trình trọng điểm kêu gọi đầu tư của Thành phố.

e) Thực hiện các dịch vụ triển lãm về quy hoạch xây dựng, gồm: tổ chức các triển lãm, hội nghị, hội thảo chuyên đề về quy hoạch xây dựng, đầu tư phát triển đô thị theo yêu cầu;

f) Thực hiện các dịch vụ quảng cáo về quy hoạch xây dựng.

4. Các hoạt động khác:

a) Tổ chức hoặc phối hợp với các cơ sở đào tạo có chức năng để tổ chức các chương trình bồi dưỡng ngắn hạn về quy hoạch xây dựng, kiến trúc đô thị và quản lý đô thị.

b) Thực hiện các chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học về quy hoạch xây dựng, kiến trúc đô thị.

c) Phối hợp với các đối tác trong và ngoài nước thực hiện các chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học về quy hoạch xây dựng, kiến trúc đô thị.

Mật Khẩu
Vui lòng nhập tên!
Họ và tên (*)
Email không hợp lệ!
Email (*)
Điện thoại không hợp lệ!
Số điện thoại (*)